Dla Lekarzy

„Wysokim uznaniem darzymy tych lekarzy i członków służby zdrowia, którzy w pełnieniu swojego zawodu ponad wszelką ludzką korzyść przenoszą to, czego wymaga od nich szczególny wzgląd na chrześcijańskie powołanie. Niech niezachwianie trwają w zamiarze popierania zawsze tych rozwiązań które zgadzają się z wiarą i prawym rozumem oraz niech starają się dla tych rozwiązań zjednać uznanie i szacunek ze strony własnego środowiska. Niech ponadto uważają za swój zawodowy obowiązek zdobywanie w tej trudnej dziedzinie niezbędnej wiedzy, aby małżonkom zasięgającym opinii, mogli służyć należytymi radami i wskazywać właściwą drogę czego słusznie i sprawiedliwie się od nich wymaga”.
z encykliki papieża Pawła VI – Humanae Vitae 27

Lekarze MaterCare przyrzekają:
– Stale doskonalić swe umiejętności lekarskie, by pacjentom swoim zapewniać najlepszą możliwą opiekę, jaką mogą.

– Szanować swych pacjentów jako osoby ludzkie, ich dobro przekładając nad wszelkie względy polityczne czy ekonomiczne, leczyć ich bez uprzedzeń wynikających z różnic religijnych, rasowych, etnicznych, społeczno-ekonomicznych czy płci.

– Bronić życia ludzkiego i chronić je od poczęcia po naturalną śmierć, w przekonaniu, iż życie ludzkie przekazywane przez rodziców jest stworzone przez Boga i ma cel w wieczności, która do Niego należy.

– Nie zgadzać się na stosowanie praktyk medycznych łączących się z przemocą lub wiążących się z uciskiem ludzi.

– Służyć zdrowiu publicznemu, promując praktyki zdrowotne szanujące życie i godność oraz naturę osoby ludzkiej.

– Współpracować we wdrażaniu sprawiedliwych przepisów prawa, w poszanowaniu dla klauzuli sumienia, aktywnie przeciwdziałać, kiedy prawo stanowione nie respektuje wrodzonej godności człowieka, zwłaszcza prawa do życia.

– W pracy wykazywać otwartość na każdego człowieka, niezależnie od jego przekonań religijnych.

– Przeznaczać część swego czasu na nieodpłatną i charytatywną pomoc dla biednych.

W celu osiągnięcia powyższych celów, jako lekarz katolicki przyrzekam również:

– Wyznawać Słowo Boże jako inspirację wszystkich swoich czynów, wiernym być nauczaniu Kościoła i zgodnie z nim formować swoje sumienie lekarskie.

– Pielęgnować swą godność dziecka Bożego, posiłkując się modlitwą, by być wiernym świadkiem Chrystusa.

– W praktyce przestrzegać katolickich norm moralnych, zwłaszcza tych dotyczących bioetyki medycznej.

– Dawać wyraz dobroci Chrystusowej w swoim życiu, w swoich relacjach z pacjentami, innymi lekarzami i ze społeczeństwem.

– Uczestniczyć w ewangelizacji cierpiącego świata we współpracy z duszpasterską misją Kościoła.